• İşyeri Hekimi Görevlendirme
 • Sağlık Personeli Görevlendirme
 • İşe Giriş ve İşe Dönüş Muayeneleri
 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 • İlkyardım ve Acil Müdahale
 • Fiziki Muayene
 • Sağlık Gözetimi
 • İş Hijyeni Eğitim ve ÖlçümleriRöntgen
 • EKG
 • İşitme Testi (ODYO)u
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Hemogram
 • Kültürler (Boğaz, Burun)
 • Aşı Uygulaması
 • Rehberlik ve DanışmanlıkEğitim ve Bilgilendirme ve Kayıt
 • Yıllık Değerlendirme Raporu